Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

4,3 millioner til forskning på kvalitet i kunsten

KATEGORI

Fagstoff, Litteratur,

SJANGER

Nyhet,

PUBLISERT

torsdag 22. oktober 2015

13 prosjekter har fått støtte til å forske på kvalitetsbegrepet i kunst og kultur. To av prosjektene ser på hvordan kvalitet forstås i arbeid rettet mot barn og unge.

↑ Pressebilde, Kulturrådet. Foto: Collection, av Kjersti Berg. © Kjersti Berg / BONO 2015.

Til sammen deler nå Kulturrådet ut 4,3 millioner kroner til prosjekter inkludert i forskningsprogrammet Kunst, kultur og kvalitet.

Midlene ble utlyst i juni, med søknadsfrist 15. september. Kulturrådet opplyser at de fikk inn 33 søknader, og det er altså 13 av disse som nå er tildelt midler. Selve prosjektene har oppstart i 2016, der to av dem spesifikt vil se på kvalitet i arbeid rettet mot barn og unge.

Det fremgår av Kulturrådets sider at prosjektets vil bidra til refleksjon rundt kvalitetsforståelser og grunnlaget kvalitetsdommer felles på i samtiden.

Varierende kvalitetsbegrep

Årsaken til utlysningen er ifølge Kulturrådet en fornyet interesse i kunstnerisk og kulturell kvalitet. Den siste tiden har kvalitet også blitt diskutert her på Periskop. Begrepet henger tett sammen med vurdering i kultur og kunstfeltet, men forståelsen av hva det betyr varierer.

 Les også: Kvalitetsbegrepets vrangside

Formålet med Kunst, kultur og kvalitet er ifølge Kulturrådet å bidra til en bevisstgjøring om hvordan begrepet brukes og forstås innen både kulturpolitiske organ, kritikk av kultur- og kunstuttrykk, den vitenskapelige og estetiske forskningen, forvaltningen av kultur, samt hvordan skapende og utøvende kunstnere tenker om begrepet kvalitet.

De til sammen 13 utvalgte prosjektene skal utforske de gitte kriteriene og vil være fullført innen høsten 2017.

Bildebok og begrepsdefinisjon

– Vi er svært fornøyde både med bredden og kvaliteten på søknadene, uttaler Jorunn Veiteberg, leder for Kulturrådets FoU-utvalg, i en pressemelding på forskningsprogrammets hjemmeside. Hun legger til at den store interessen for forskningsprogrammet vitner om en aktuell tematikk.

Det er Elise Seip Tønnessen fra Universitet i Agder og Tony Valberg fra samme institusjon som skal ha særlig fokus på kvalitetsbegrepet i arbeid rettet mot barn og unge.

Seip Tønnessens prosjekt, Kvalitetsvurdering av digitale bildebøker (bildebokapper), tildeles 350 000 kroner. Hun opplyser i sitt prosjektsammendrag at hun skal arbeide med forståelsen av kvalitetsbegrepet i bildeboktekster. Da spesifikt de som blir digitalt formidlet til små barn gjennom nettbrett. I Tønnessens forskning vil bildebokapper og digitale bildebøker bli vurdert både som tekst og medium.

Kvaliteten skal undersøkes fra perspektivet til produsenten, formidleren og brukeren. Det fremgår fra oppsummeringen at hun skal bruke både intervjuer, tekststudier og observasjoner, samt kvalitetsvurderinger i omtaler av mediet.

Prosjektet til Tony Valberg, Kunstnerisk kvalitet under poststrukturelle betingelser, er tildelt 318 000 kroner. Han skal undersøke Pierre Bourdieus ideer om kunstverdenens definisjonsmakt over kvalitetskriterier. I forskningssammendraget beskriver han at prosjektet skal bidra med både fagterminologi og refleksjon som utfordrer etablerte forestillinger om kvalitet.

Slik skal man i følge Valberg bedre kunne vurdere viktige tendenser innen kunst og kultur fra de siste tiårene. Han skal særlig se på prosjekter rettet mot barn og unge der det tas i bruk tverrkulturelle og tverrmediale uttrykk.

Du finner en oversikt over alle prosjektsammendragene her.

Annonser

Stikkord:
· · · ·