Periskop

Kritikk av kunst for barn og unge

Lisbeth Fullu Skyberg

Lisbeth Fullu Skyberg (f.1969) er sosiolog og har en phd i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har skrevet om rettshistorie, rettsarkitektur, rettslig ikonografi og rettsepistemologi og har jobbet mye med kultursosiologi og kommunikasjon. I avhandlingen har hun undersøkt hvordan direkte bevisførsel påvirker dommeres vurdering av troverdighet i straffesaker. Nå jobber hun som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), barne- og ungdomsseksjonen.

    ...